stop

ЗА НЕЧЕСНОТО ПАЗАРНО ОДНЕСУВАЊЕ !!!

go

 ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА !!!

Националната Канцеларија за Заштита на Потрошувачите на Република Македонија (НКЗПРМ) е советодавна канцеларија каде се достапни совети за ПРАВНА ЗАШТИТА на потрошувачите во Република Македонија.

НКЗПРМ, работи на заштита на потрошувачите на национално ниво т.е на целата територија на Р. Македонија, се со цел да се остварат во целост основните права на потрошувачите, со реални совети, на кој начин потрошувачот да го заштити своето потрошувачко право.

За разлика од другите здруженија,организации и други форми на дејствување за заштита на потрошувачите, Националната Канцеларија за Заштита на Потрошувачите на Република Македонија (НКЗПРМ), врши секојдневно истражување на македонскиот пазар, ги лоцира проблемите на потрошувачите и дава оценки за тоа кои Производи и Услуги на пазарот се ПОКВАЛИТЕТНИ од другите и ЗОШТО !!!

Преку пофалби и укажувања на пропусти делуваме дирекно на бизнис пазарот во РепубликаМакедонија !!!

ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТ!!!

Prijavi-nepravilnostv2

МАРКЕТИНГ

stanete-clen
Zastita_na_potrosuvaciConsumersFinal
UACS
TTK banka
office porsche MACEDONIA
Messer
terratravel
logo_saponia_ok