Rreth nesh

stop

SJELLJA JOKORREKTE NË TREG !!!

goMBROJTJA E KONSUMATORËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË !!!

 

Zyra Nacionale e Mbrojtjes së Konsumatorëve të Republikës së Maqedonisë (ZNMKRM)  është një zyrë konsulence ku ofrohen këshilla për MBROJTJEN LIGJORE të konsumatorëve në Republikën e Maqedonisë.

ZNMKRM, merret me mbrojtjen e konsumatorëve në nivel nacional ose konsumatorëve të të gjithë territorit të Republikës së Maqedonisë, duke pasur për qëllim të realizohen plotësisht të drejtat elementare të konsumatorëve, me ndihmën e këshillave reale, lidhur me mënyrën në të cilën konsumatori mund të mbrojë të drejtat e tij

Për dallim nga shoqatat dhe organizatat e tjera dhe format e tjera të veprimit për mbrojtjen e konsumatorëve, Zyra Nacionale e Mbrojtjes së Konsumatorëve të Republikës së Maqedonisë (ZNMKRM) hulumton përditë tregun vendas, detekton problemet e konsumatorëve dhe jep vlerësime lidhur me produktet dhe shërbimet MË CILËSORE që ofrohen në treg dhe PËRSE produktet përkatëse janë të tilla!!!


Fushat e veprimit

Ne ndihmojmë në mbrojtjen e interesave të konsumatorëve të Republikës së Maqedonisë.

Ne ofrojmë këshilla për mbrojtjen e konsumatorëve me ndihmën e lavdërimeve dhe sugjerimeve lidhur me gabimet ne veprojmë në mënyrë direkte në tregun e Republikës së Maqedonisë.