За нас

stop

ЗА НЕЧЕСНОТО ПАЗАРНО ОДНЕСУВАЊЕ !!!

goЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА !!!

 

Националната Канцеларија за Заштита на Потрошувачите на Република Македонија (НКЗПРМ) е советодавна канцеларија каде се достапни совети за ПРАВНА ЗАШТИТА на потрошувачите во Република Македонија.

НКЗПРМ, работи на заштита на потрошувачите на национално ниво т.е на целата територија на Р. Македонија, се со цел да се остварат во целост основните права на потрошувачите, со реални совети, на кој начин потрошувачот да го заштити своето потрошувачко право.

За разлика од другите здруженија,организации и други форми на дејствување за заштита на потрошувачите, Националната Канцеларија за Заштита на Потрошувачите на Република Македонија (НКЗПРМ), врши секојдневно истражување на македонскиот пазар, ги лоцира проблемите на потрошувачите и дава оценки за тоа кои Производи и Услуги на пазарот се ПОКВАЛИТЕТНИ од другите и ЗОШТО !!!

Преку пофалби и укажувања на пропусти делуваме дирекно на бизнис пазарот во РепубликаМакедонија !!!

 


Области на делување

  1. Даваме совети за Правна Заштита на Потрошувачите.
  2. Преку пофалби и укажувања на пропусти делуваме дирекно на бизнис пазарот во Република Македонија.